công tyu cổ phần bê tông biên hòa
Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

NGUYỄN VĂN SƠN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN QUỐC LẬP

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VĂN HOAN

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN TUYẾN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  • icon be tong BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  • icon be tong BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
  • icon be tong ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG