công tyu cổ phần bê tông biên hòa

TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

 • Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa
 • Tên tiếng Anh: Bien Hoa Concrete Joint Stock Company
 • Vốn điều lệ: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
 • Mã số thuế: 3600 448180
 • Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: (84.251) 383 6196
 • Website: https://bienhoabcc.vn/
 • Email: betongbienhoabcc@cc1mekong.com

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • 1968 Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Trụ điện Biên Hòa.
 • 2000 Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

 • Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm
 • Sản xuất và cung cấp Cấu Kiện Bê tông đúc sẵn
 • Gia công các cấu kiện kim loại
 • Phụ gia dùng cho bê tông
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng
 • Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu và máy móc thiết bị ngành xây dựng
 • Phụ gia dùng cho bê tông

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • HĐQT đưa ra chiến lược, định hướng, chính sách hoạt động và phát triển kinh doanh.
 • Ban giám đốc có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch dựa trên định hướng, chiến lược, chính sách mà HĐQT đưa ra sau đó HĐQT sẽ phê duyệt các kế hoạch đó để đội ngũ Ban giám đốc triển khai thực hiện.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

 • HĐQT phân cấp, phân quyền tối đa có thể trên nguyên tắc chung là Ban giám đốc sẽ triển khai thực hiện các công việc điều hành tại đơn vị của mình. (Trong thời gian đầu triển khai có thể HĐQT sẽ cử người hoặc trực tiếp đào tạo, giúp đỡ cho Ban giám đốc các đơn vị thành viên để tổ chức đi vào nền nếp).
 • HĐQT sử dụng các bộ phận chuyên trách của mình để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chiến lược, định hướng, chính sách, kế hoạch, chỉ tiêu mà mình đã thông qua cho từng cơ sở, đơn vị trực thuộc.
 • Hàng năm HĐQT sẽ có những buổi họp thành viên đối với từng đơn vị thành viên để đánh giá lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Trên cơ sở đó HĐQT sẽ có các quyết định hoạch định nhân sự chiến lược, thưởng phạt, luân chuyển cán bộ…nhằm phát huy, tài năng của cán bộ và thanh lọc những người yếu kém, thiếu phẩm chất đạo đức.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC