NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ...

Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

BHC ban hành tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023:

Thông báo: V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023

BHC thông báo về đại hội cổ đông thường niên năm 2023 1. Hình thức...

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 BienhoaBCC

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 (có...

Quyết định của BHC về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa – Bienhoabcc công bố kế hoạch tổ...