BHC công bố thông tin Báo Cáo Quản Trị năm 2023 (Vui lòng xem file...

BHC công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

BHC công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Vui lòng xem...

BHC thông báo: Miễn nhiệm KTT Nguyễn Văn Tuyến và Bổ nhiệm KTT Nguyễn Quang Thái , kể từ ngày 01/10/2023

Công ty CP Bê tông Biên Hòa thông báo: Miễn nhiệm KTT Nguyễn Văn Tuyến...

BHC Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa 6 tháng đầu năm 2023

BHC công bố thông tin về “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6...

Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

BHC ban hành tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023:

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Quốc Lập)

BHC: Ông Trần Quốc Lập – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua...

Thông báo: V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023

BHC thông báo về đại hội cổ đông thường niên năm 2023 1. Hình thức...

Thông báo: V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Do chưa sắp xếp được thời gian phù...

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ...

BHC công bố BCTC 2022 sau kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa công bố BCTC 2022 sau kiểm toán (đính...