BHC thông báo V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà thông báo V/v Tổ chức Đại hội...

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ...

Báo cáo thường niên 2023

Công ty CP Bê tông Biên Hoà (bienhoabcc) công bố thông tin: “Báo cáo thường...

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán – BHC

Công ty CP Bê tông Biên Hoà công bố thông tin “báo cáo tài chính...

BHC công bố thông tin Báo Cáo Quản Trị năm 2023 (Vui lòng xem file...

BHC công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

BHC công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Vui lòng xem...

BHC thông báo: Miễn nhiệm KTT Nguyễn Văn Tuyến và Bổ nhiệm KTT Nguyễn Quang Thái , kể từ ngày 01/10/2023

Công ty CP Bê tông Biên Hòa thông báo: Miễn nhiệm KTT Nguyễn Văn Tuyến...

BHC Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa 6 tháng đầu năm 2023

BHC công bố thông tin về “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6...

Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

BHC ban hành tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023:

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Quốc Lập)

BHC: Ông Trần Quốc Lập – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua...