ÔNG NGUYỄN VĂN SƠN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN QUỐC LẬP
TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG ĐẶNG VĂN HOAN
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN VĂN TUYẾN
KẾ TOÁN TRƯỞNG