BHC: Ông Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS đăng ký mua 920.641 CP

Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin...