BHC: Ông Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS đăng ký mua 920.641 CP

Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký mua 920.641 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Hoan
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: BHC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 920.641 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Sở hữu cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/12/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/01/2022.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin tức và được gắn thẻ .