Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 – BHC

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 (link đính kèm bên dưới):

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (click)