Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của BHC

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa công bố tài liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2022:

Báo cáo tài chính Biên Hòa (click để xem)