NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty CP Bê tông Biên Hòa như sau:

 Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/04/2023

 1. Lý do và mục đích:
 • Chốt danh sách mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023
 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/05/2023.
 • Hình thức họp: Trực tuyến qua room
 • Nội dung họp thông qua:
 • Báo cáo tài chính năm 2022;
 • Kế hoạch SXKD năm 2023.
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
 • Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
 • Các nội dung khác (nếu có)