Thông báo: V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty

Do chưa sắp xếp được thời gian phù hợp để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường năm 2023, Công ty thông báo thay đổi thời gian tổ chức đại hội như sau:

  • Thời gian trước khi thay đổi (Theo thông báo số 07/TB-BHC ngày 05/04/2023): Dự kiến ngày 12/05/2023
  • Thời gian thay đổi: Dự kiến trong tháng 6/2023.

Công ty sẽ gửi Thông báo cho Cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Thông báo đính kèm:

202305151753