Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 BienhoaBCC

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 (có tài liệu họp đính kèm)

THÔNG BÁO ĐHCĐ BIÊN HÒA BCC.PDF