BienhoaBCC – Công bố BCTC quý I năm 2022

Công ty CP Bê tông Biên Hòa (BHC) công bố tài liệu BCTC  quý I năm 2022:

Bienhoabcc_BCTC_QuyI_2022(bấm để xem)