NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty CP Bê tông Biên Hòa như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/05/2024

Lý do và mục đích:

  • Kết quả thực hiện SXKD năm 2023. Kế hoạch năm 2024
  • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát.
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
  • Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.
  • Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện.

Tài liệu đính kèm:

1 - Thông báo chốt ngày cuối cùng ĐHCĐ 2 - BBH, QĐ của HĐQT vv ĐHCĐ thường niên 2024 3 - Tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ đính kèm BHC BCTC 2023 - Kiểm toán