Công văn “Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2023” và Công văn “Giải trình việc Công bố Thông tin chậm”

Công ty CP Bê tông Biên Hoà (bienhoabcc) công bố thông tin:

  • Công văn “Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2023” (đính kèm)
  • Công văn “Giải trình việc Công bố Thông tin chậm” (đính kèm)
1. Giải trình ý kiến ngoại trừ SG 2. CV gửi Sở GĐCKHN sg