Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

BHC ban hành tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024:

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024 Nghị Quyết ĐHĐCĐ Biên Hoà 2024