BHC thông báo V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà thông báo V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng xem file đính kèm)

0. Thông báo ĐHĐCĐ tới cổ đông 2024 01. Mẫu xác nhận tham dự ủy quyền 02 Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024