Thông báo: Kết quả giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Quốc Lập, Bà Trần Thị Kim Anh)

Kết quả giao dịch ngày 23/06/2023:

Ông Trần Quốc Lập trở thành cổ đông lớn nắm giữ 920.641 cổ phiếu (chiếm tỉ lệ 20,46%) của Công ty CP Bê tông Biên Hòa ( mã CP: BHC)

Bà Trần Thị Kim Anh không là cổ đông của Công ty CP Bê tông Biên Hòa ( mã CP: BHC)

Trần Quốc Lập Trần Thị Kim Anh