Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Quốc Lập)

BHC: Ông Trần Quốc Lập – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua 920.641CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Lập
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
– Mã chứng khoán: BHC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 920.641 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/06/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2022.