BHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Trần Thị Kim Anh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Anh
– Mã chứng khoán: BHC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 920.641 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 920.641 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,46%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/12/2021.