BHC: Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin – đã mua 920.641 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Hoan
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: BHC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 920.641 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 920.641 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 920.641 CP (tỷ lệ 20,46%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 24/12/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 24/12/2021.