BHC thông báo: Miễn nhiệm KTT Nguyễn Văn Tuyến và Bổ nhiệm KTT Nguyễn Quang Thái , kể từ ngày 01/10/2023

Công ty CP Bê tông Biên Hòa thông báo:

Miễn nhiệm KTT Nguyễn Văn Tuyến và Bổ nhiệm KTT Nguyễn Quang Thái , kể từ ngày 01/10/2023

Tài liệu gồm:

20230929 - BBH HĐQT Công ty 20230929 - QĐ Bổ nhiệm KTT Nguyễn Quang Thái 20230929 - QĐ Miễn nhiệm KTT - Nguyễn Văn Tuyến LÝ LỊCH KTT NGUYỄN QUANG THÁI