BHC: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 giao dịch bán thành công tại Bienhoabcc– đã bán 1.841.282 CP

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CC1
– Mã chứng khoán: BHC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.841.282 CP (tỷ lệ 40.92%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.841.282 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
– Ngày bắt đầu giao dịch: 24/12/2021