Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022

3. Lý do và mục đích:

* Chốt danh sách mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết)

– Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022, Công ty sẽ thông báo sau

– Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty CP Bê tông Biên Hòa

– Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2021.

+ Tờ trình về thay đổi nhân sự.

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

+ Các nội dung khác (nếu có)