Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022

3. Lý do và mục đích:

* Chốt danh sách mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết)

– Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022, Công ty sẽ thông báo sau

– Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty CP Bê tông Biên Hòa

– Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2021.

+ Tờ trình về thay đổi nhân sự.

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

+ Các nội dung khác (nếu có)