Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 – BHC

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa công bố báo cáo quản trị 6...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của BHC

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa công bố tài liệu báo cáo tài...

Kết quả giao dịch cổ phiếu – Người có liên quan của người nội bộ (Hồ Đình Thuần, Đào Văn Sơn)

Hồ sơ đính kèm: Công bố thông tin – Đào Văn Sơn Công bố thông...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 BienhoaBCC

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 (có...

BienhoaBCC – Công bố BCTC quý I năm 2022

Công ty CP Bê tông Biên Hòa (BHC) công bố tài liệu BCTC  quý I...

Quyết định của BHC về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa – Bienhoabcc công bố kế hoạch tổ...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – BHC

Công ty CP Bê tông Biên Hòa công bố tài liệu: Báo cáo thường niên...

BienhoaBCC – Công bố BCTC năm 2021 đã kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa (BHC) công bố tài liệu BCTC năm 2021...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ...

Bê tông Nhiệt độ thấp Biên Hòa BCC

1. Bê tông nhiệt độ thấp – Bê tông ít tỏa nhiệt Bê tông nhiệt...

Bê tông chảy – Bê tông tự lèn chặt

1. Bê tông chảy là gì? Là một hỗn hợp bê tông có độ linh...