Thông báo: V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Do chưa sắp xếp được thời gian phù...

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ...

BHC công bố BCTC 2022 sau kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa công bố BCTC 2022 sau kiểm toán (đính...

Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho các...

BHC giải trình về việc CBTT “ Báo cáo tình hình quản trị năm 2022”

Công ty CP Bê tông Biên Hòa giải trình về việc CBTT “ Báo cáo...

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công ty CP Bê tông Biên Hòa công bố báo cáo tình hình quản trị...

Công bố BCTC năm 2022 trước kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa công bố Báo cáo Tài chính năm 2022...

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 – BHC

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa công bố báo cáo quản trị 6...